วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสวนผึ้งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า "สุขาภิบาลสวนผึ้ง ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2528 อยู่ห่างจากจังหวัดราชุบรี 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 9.34 ตารางกิโลเมตร รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน
เทศบาลสวนผึ้งตั้งอยู่ที่ หมู่. 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีไม่มีความคิดเห็น: