วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลสวนผึ้งประกอบไปด้วย
1.นายอนันต์ เฮงทองเลิศ ตำแหน่งนายกเทศมนตรี
2.นายยอดธง มั่นใจ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
3.นายจำเนียร แย้มวงษ์ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
4.นายชัยนาท ใจมุ่ง เลขานายกเทศมนตรี
5.นายเสรี ครังนาค ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: