วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

5.กืจกรรมโครงการเทศบาลสวนผึ้ง
1.โครงการชาวสวนผึ้งร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด (To be number one) ประจำปี 2550 โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง
2.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ 25503.โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2550


4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ประจำปี 2550 โดยเทศบาลตำบลสวนผึ้งร่วมกับรพ.สวนผึ้งและสถานีอนามัยตำบลสวนผึ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: